!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering/ombyggnad

Skriftligt godkännande;
Bostadsrättsinnhavaren är skyldig att få styrelsens skriftliga godkännande innan ombyggnader eller väsentliga ändringar av bostaden utförs! Till väsentliga ändringar hör bland annat, ändringar av väggar, badrumsrenoveringar och ändring av stamledningar.

Se föreningens stadgar. Vissa renoveringar kan även kräva bygglov eller bygganmälan. Kontrollera detta med byggnadsnämnden i kommunen.

Ansökan;
En skriftlig ansökan där de planerade arbetna beskrivs lämnas till förvaltningen.Till ansökan bifogas ritningar, uppgift om vem som skall utföra arbetena, tidsplan och eventuellt bygglov och bygganmälan. Tänk på att göra detta i god tid!

Medgivande;
Vid ett medgivande från styrelsen kan eventuellt särskilda vilkor lämnas eller ett avtal upprättas. Där reglerar man t e x tider för störande arbete, vattenavstängningar, byggavfall, skyddstäckning av trapphus mm. När arbetena är avslutade skall en besiktning utföras på bostadsrättshavarens bekostnad.

Riktlinjer/krav för anlitandeav entreprenörer samt utförande;
El
: Elarbeten får enbart utföras av behörig elektriker med svensk allmän behörighet för starkström.

Rör/Vatten/Avlopp; Rörarbeten på vatten och avlopp får enbart utföras som är "Säker vatten" auktoriserade.

Rivning av väggar
; Vid rivning av väggar eller öppningar i väggar skall en konstruktör/byggkonsult konsulteras och ett utlåtande skrivas om hur rivningen/öppningen skall gå till.

Egenkontroller; För vatten, avlopp, badrum, elarbeten ochrivning av väggar skall entreprenören fylla i och skriva under tillämplig egenkontroll för utfört arbete. Ett intyg om säker vatteninstallation skall alltid lämnas till beställaren vid VVS-installation. Kopia av egenkontroll och intyg skall lämnas till förvaltningen.

Besiktning; Vid badrumsrenovering och övriga ingrepp i värme och ventilationsinstallationer skall en besiktning utföras på lägenhetsinnehavarens bekostnad. Ett besiktningutlåtande skall lämnas till förvaltningen.

Arbetstider; Föreningens ordningsregler skall följas när det gäller störande arbete.

Vattenavstängning; Vid vattenavstängning skall förvaltningen kontaktas i god tid innan så sker.

Byggavfall; Byggavfallet skall tas om hand och transporteras bort utav lägenhetsinnehavaren. Skyddstäckning och städning av trapphus skall göras av anlitad entreprenör när så krävs.

 

 

 

 

Dokument

Ansvarsförbindelse.pdf 2014-01-16
Renoveringsansökan.pdf 2013-11-25