!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Gemensamt ansvar för ordningen!

Tillsammans ser vi i föreningen till att det är ordning och reda båda i och utanför husen. Ju mer vi hjälps åt, desto lättare blir det. Att bo i bostadsrätt är ett gemensamt ansvar där du som enskild medlem spelar en stor och viktig roll.
Glöm inte att om vi alla sköter våra skyldigheter gentemot föreningen så kommer vi också att kunna arbeta i positiv riktning så att alla trivs ännu bättre.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och 
verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår 
också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och 
utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.
 Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen
 har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter
mot föreningen och övriga medlemmar!För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inta bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar
 omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i 
lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands-hyresgäster. Om föreningen
har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om DU ska
 få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar
kan inte leda till uppsägning.
Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och
 om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli
f råga om uppsägning.

Har du frågor

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen 
att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med fastighetsskötarfirman eller fastighetsjouren. 


2. Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Lämna inte källardörrar olåsta.

d) Var försiktig med eld.

e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.

f) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4. Balkonger – punkthusen och loftgångshusen

Balkonger får inte användas för:

a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

b) Placera blomlådor innanför balkongräcket.

Se till att balkongdörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

5. Uteplatser – loftgångshusen och radhusen

Uteplatserna får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal uteplatsmöblering.

6. Grillning

Traditionell grillning är inte tillåten på balkongerna i punkthusen eller loftgångslägenheterna. Lägenheterna i bottenplan på loftgångshusen räknas också dit. Elgrill får användas.

För radhusen är grillning tillåten.

Grillning är tillåten på våra innergårdar, under ordnade former. Tänk på att hålla ordning och reda, samt var vaksam på brandriskerna när det är torrt i marken.

För att visa hänsyn till grannar, uppmanar vi alla grillare att undvika tändvätska och
i stället använda eltändare eller liknande.

7. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

8. Tvättstugor

Föreningen har totalt 6 tvättstugor, två på varje gård, belägna i punkthusens källarplan, Tallåsvägen 8 (övre gården), 108 (mellangården) och 174 (nedre gården). Bokningschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugorna. 

OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

9. Cyklar, barnvagnar, rullatorer

Cyklar ska förvaras i cykelrummen på gårdarna eller i cykelställen och inte ställas utanför porten. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén.

10. Gårdarna

a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m m samlas ihop efter dagens slut. Se till att barnens leksaker inte står i vägen för trafiken in på gårdarna.     

b) Motorfordon får endast köras in på gårdarna för i- och urlastning. Städning/tvätt av bilen är inte tillåten.

11. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummen. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

b) Sopkärlen får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte lukt och matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

c) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i soporna. Elektronikburar finns i varje soprum.

d) För grovsopor hänvisar vi till Hagbytippen. Dit ombesörjer du själv transport. Läs mer på deras hemsida för närmare detaljer, www.sorab.se.En mindre återvinningsstation finns nedanför vår parkering, på vägen ut från området.

12. Källare

I källare får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. 

13. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

14.  Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning. Hundar får inte vistas lösa på föreningens mark.

15. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du kommer att störa.

16. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

17. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Glöm inte att byta filter i lägenhetens fläkt minst 2 gånger om året. Filter finns att hämta i föreningslokalen på angivna tider. 

18. Förändringar i lägenheten 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, byta spiskåpa, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen/vicevärden innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför störande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. Gårdarna får inte användas för arbeten eller uppställning av material.

19. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet!

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dokument

Ordningsregler 2018.docx 2018-01-18